Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 01.10.2019

O b e c  B o d o v c e, Bodovce č. 55, 082 66, okres Sabinov

V Bodovciach dňa 30.09.2019


 

  P O Z V Á N K A  Na základe NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v neskorších zákonov a podľa §12, Vás p o z ý v a m ena V. zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 3.10.2019 o 18,00 hodine v budove OcÚv Bodovciach.

 

P R O G R A M:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Schválenie programu zasadnutiaurčenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola zo IV. zasadnutia OZ

4.      Schválenie návrhu zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa.

5.      Schválenie zámeru vysporiadania pozemkov s SPF lokalita p.Sajdak a cesta k futbalovému ihrisku.

6.      Schválenie konceptu kroniky obce Bodovce za rok 2018

7.      Interpelácie starostu.

8.      Interpelácie poslancov.

9.      Diskusia

10.   Uznesenie

11.   Záver                                                                                                          

Vaša účasť na tomto zasadnutí je nutná a nezastupiteľná.

S pozdravom  

 

 František Jusko

starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

051/4523652
podatelna@obecbodovce.sk

Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu