Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

Obecný úrad Bodovce

Bodovce 55

082 66 Uzovce 

IČO: 00 690 422

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Počet obyvateľov: 328

Rozloha: 752 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Všeobecné informácie: bodovce@gmail.com

Sekretariát:

Tel.: 051/4523652

Emailbodovce@gmail.com

Starosta František Jusko: starostabodovce@gmail.com

Obecné zastupiteľstvo obce Bodovce 

Obecné zastupiteľstvo obce Bodovce má 5 poslancov. 

Baláž Miroslav

Fogaráš Marek 

Ing. Juda Filip 

Jusko Jozef

Mikolajová Magdaléna 

Starostom obce je: František Jusko 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov). 

Zástupca starostu: Ing. Filip Juda 

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Galeštoková

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. 

Komisie obce: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bodovce zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bodovce dňa 21. 01. 2010 tieto stále komisie: 

Komisia na ochranu verejného poriadku: (Predseda: Fogaráš Marek, členovia: Durkáč Gabriel, Konečný Ján.) 
Komisia finančná: (Predseda: Mikolajová Magdaléna, členovia: Ing. Juda Filip.) 

Kompetencie:
Obec Bodovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:00 - 15:00
  Utorok 07:00 - 15:00
  Streda 07:00 - 17:00
  Štvrtok 07:00 - 15:00
  Piatok 07:00 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  051/4523652
  podatelna@obecbodovce.sk

  Návštevnosť
  Kalendár odvozu odpadu