Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Iné

PROGRAM ROZVOJA OBCE BODOVCE

NA ROKY 2015-2022

Program rozvoja obce spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy.

                Program rozvoja obce vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov nachádzajúcich sa v území.

                Program rozvoja obce Bodovce na roky 2015- 2022 je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.

Pre potreby spracovania programu rozvoja obce sa analyzovali už existujúce programovacie a plánovacie dokumenty na :

  • Regionálnej a lokálnej úrovni (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bodovce na roky 2012 – 2018, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2008 - 2015, Územný plán obce Bodovce),
  • národnej (Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010, Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2010),
  • cezhraničné a európske strategické dokumenty (Stratégia Európa 2020, Spoločný strategický rámec EK, Materiály Európskej komisie k programovému obdobiu 2014 – 2020 a politiky súdržnosti).

PLÁN HOSPODÁRSKEHO
A SOCIALNÉHO ROZVOJA OBCE BODOVCE 2012 - 2018
S VÝHĽADOM DO ROKU 2023

Na základe zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja dala obec Bodovce vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento program je definovaný ako strednodobý programový dokument, obsahujúci kompletnú analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bodovce. V tomto programe sú stanovené hlavné prúdy rozvoja obce, ustanovenie dôležitých cieľov a prvoradé potreby a úlohy obce.

Obec vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie. Ďalej sa podieľa na príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí a zriaďuje s inými obcami združenia obcí.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základný programový a vykonávací dokument, vypracovaný za účelom riešenia aktuálnych hospodárskych a sociálno-ekonomických problémov s podporou efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu. Plán PHSR je strednodobým strategickým dokumentom na roky 2012 – 2018 s výhľadovým plnením do roku 2023. 

Poslaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je navrhnúť systematickú a funkčnú trvalú rozvojovú stratégiu zameranú na realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja obce pri využití finančných zdrojov a podporných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Štatút obce

Štatút obce Bodovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce Bodovce (ďalej len obce), obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja obce, jej občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v obci, rieši tiež širšie vzťahy obce.

Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Upozornenie pre stavebníka

Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Potrebné doklady:

1.  Jednoduchý náčrt (pôdorys, pohľad).

2.  Situácia podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich. Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác) náčrt starý a nový stav..

3.   Doklad o vlastníctve.

4.   Súhlas s umiestnením stavby.

5.   Pri ohlásení oplotenia kópiu z katastrálnej mapy (situáciu) s vyznačením trasy oplotenia.

6.   Pri ohlásení prípojky inžinierskych sietí projektovú dokumentáciu prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD.

7.   Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác) náčrt starý a nový stav .

8.   Pri uskutočňovaní drobnej stavby na poľnohospodárskej pôde stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde (Obvodný pozemkový úrad)

9.     Ak ide o práce na kultúrnej pamiatke stanovisko Krajského pamiatkového úradu

Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

051/4523652
podatelna@obecbodovce.sk

Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu