Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Základná škola

Naša škola je málotriedna, dvojtriedna, štátna škola s 1. – 4. ročníkom bez právnej subjektivity a spravuje ju obec Bodovce. Nachádza sa v príjemnom prírodnom prostredí, ktoré umožňuje využívať turisticko-náučné chodníky. Vyučovanie prebieha v dvoch budovách, ktoré sú od seba vzdialené asi 400 m.

Do školy dochádzajú žiaci nielen z Bodoviec, ale aj zo susedných obcí: Ratvaj, Šar. Sokolovce. Žiaci sú vo veku od 6 do10 rokov. Medzi nimi sú aj žiaci so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

Základná škola - trieda

Počet učiteľov sa zhoduje s počtom tried. Pedagogickí pracovníci v rámci kariérneho vzdelávania majú možnosť dopĺňať si kvalifikáciu o  jazykové a technické zručnosti. Pedagógovia majú skúsenosti aj so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Medzi externých pracovníkov na škole patrí miestny kňaz, ktorý vyučuje náboženskú výchovu. V škole pracujú aj nepedagogickí zamestnanci– 2 upratovačky.

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni, aktívne sa zúčastňujú ZRPŠ a akcií organizovaných školu. Neoceniteľná je aj pomoc zriaďovateľa pri riešení materiálno- technického zabezpečenia chodu školy. Významnú úlohu zohráva aj Rada školy, zložená z 5 členov, ktorá so školou úzko spolupracuje a na zasadnutiach pravidelne rieši dané problémy školy. Dobrá spolupráca je aj so Školským úradom v Sabinove, či s pedagogicko- psychologickou poradňou v Sabinove, ktorá sa nám snaží vyjsť v ústrety pri diagnostikovaní problémových žiakov . Naša škola sa nebráni ani spolupráci s pedagogickou fakultou a jej absolventov, prichádzajúcich na priebežnú, či súvislú pedagogickú prax.

Základná škola - počítačové vybaveniePriestorové podmienky našej školy sú na priemernej úrovni, vzhľadom k tomu, že vyučovanie prebieha v dvoch budovách. Ideálne by bolo, aby všetky  triedy sídlili v tej istej budove. To bude možné až vtedy, ak sa nám podarí  dokončiť priestory, ktoré  vznikli v budove MŠ po výmene strechy. Priebežne je potrebné investovať aj do vybavenia kabinetov a materiálnych prostriedkov, ktoré sú súčasťou školy. To je našim hlavným cieľom, pretože škola disponuje iba s jednou špeciálnou učebňou - výpočtovej techniky.

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb a snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom ako aj medzi žiakmi a pedagógmi.

Napriek slabým stránkam (priestorové vybavenie, nepriaznivý demografický vývoj ) škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a  všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, rovnako  zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Pomôže dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. Zabezpečí kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Cieľom nášho pôsobenia je rozvíjanie žiakovej osobnosti tak, aby popri všestranných vedomostiach a schopnostiach nadobudol i také vlastnosti ako je aktivita, samostatnosť, tvorivosť, práca v tíme, zodpovedný prístup k učeniu a neskôr aj k práci, lebo „čo v tomto veku zasejeme do úrodnej pôdy, zapustí korienky pre budúci košatý a rozvetvený strom.“

Základná škola - historická fotografia

História Zakladnej školy v Bodovciach

Deti obce Bodovce do 28. septembra 1926 chodili do školy v Šarišských Sokolovciach. Stará škola sa v Šarišských Sokolovciach  dňa 16. júla 1926 zrútila. Občania obce Bodovce nechceli prácou a finančne prispieť k stavbe školy , takže školopovinné deti navštevovali v Uzovciach ľudovú školu. Občania vidiac neutešenú situáciu, začali robiť prípravy pre vlastnú novostavbu školy. Stavba školy sa začala prevádzať dňa 18. mája 1929 a práce boli ukončené 28. novembra 1929. Budovu postavil súkromný podnikateľ ANDREJ MINDŽURA. Dňa 30. novembra 1929 sa preniesol nábytok od Antona Vargu, kde chodili deti do školy počas prevádzania novostavby školskej budovy a dňa 31. novembra 1929 sa začalo riadne vyučovať.

Prvým učiteľom na škole bol Vojtech Rosík, ktorý prišiel z Liptovských Revíc(Ružomberok).

Základná škola - rekonštrukciaZákladná škola - nové schodište

Základná škola v tejto dobe prechádza rekonštrukciou. V škole vzniknú nové podkrovné, krásne presvetlené miestnosti. Naším žiakom pribudnú moderné triedy a zväčší sa aj kapacita tried. Práce sa postupne dokončujú a ak nám to dovolí rozpočet obce, rekonštrukcia by mohla byť dokončené ešte v roku 2012.

80 výročie založenia školy80 výročie založenia školy

V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnilo 80 výročie založenia školy.

Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

051/4523652
podatelna@obecbodovce.sk

Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu