Záznamy matrík

Farské záznamy 1861

Matriky môžeme definovať ako verejné knihy respektíve verejné listiny, do ktorých sa zapisujú skutočnosti dôležité z hľadiska osobného stavu občanov. Podľa zákona o matrikách z roku 1949 sa do matrík zapisujú narodenia, manželstvá, úmrtia a iné skutočnosti, ktoré nám slúžia ku identifikácii osoby.

Pôvodne vznikali ako najzákladnejšia forma evidencie obyvateľstva pre potreby cirkvi. Zaznamenávali a dokumentovali všetky najpodstatnejšie skutočnosti každého človeka. Postupne zásahmi zo strany štátu získali súčasnú podobu. Vyvinuli sa z nich knihy záznamov o všetkých okolnostiach.

 

Matriky pred rokom 1895 sú umiestňované v krajských archívoch SR. Matriky po roku 1985 sú uložené na obecných a mestských úradoch a možu do nich nahliadnúť len rodinný príslušníci alebo iná poverená osoba.

 

Každý občan Bodoviec má možnosť nahliadnúť na Farské záznamy vedené na  stránkach Familysearch.org. Nachádzajú sa tu záznamy od roku 1952 až do roku 1910, katalogizované podľa vierovyznania. Podľa týchto záznamom je možné si vytvoriť rodokmeň rodiny bývajúcej na územý obce Bodovce.