Profil verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

Verejný obstarávateľ: Obec Bodovce
Sídlo: Obecný úrad Bodovce, Bodovce 55, 082 66
Štatutárny zástupca: František Jusko, starosta obce

Obec Bodovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len “zákon” /a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Kontaktná osoba:

František Jusko, starosta obce

e-mail: obecbodovce@wicom.sk

tel.č.: +421 51 4523 652

mobil: +421 917 464 213