BODOVCE

Územie obce Bodovce leží v centrálnej časti Šariša, na rozhraní južnej časti pohoria Čergov a juhovýchodnej časti Spišsko – šarišského medzihoria. Podľa administratívneho členenia patrí do Prešovského kraja a okresu Sabinov. Rozloha katastrálneho územia obce je 752,31 ha. Na základe rozlohy katastrálneho územia môžeme obec zaradiť medzi stredne veľké obce okresu Sabinov. Obec Bodovce sa nachádza vo vzdialeností 5 km od okresného mesta Sabinov a 15 km od krajského mesta Prešov čo jej prináša strategicky výhodnú polohu pre pokojný život.

 

Katastrálne územie má nepravidelný tvar, pretiahnutý v smere sever – juh, pričom vzdušná vzdialenosť medzi dvomi najvzdialenejšími bodmi katastra je 8,45 km, čo pri danej ploche katastra svedčí o jeho veľkej excentricite. Najväčšiu nadmorskú výšku územia má kóta na hranici s katastrom obce Olejníkov – 1068 m. n. m., najmenšiu nadmorskú výšku má miesto, kde Veľký potok opúšťa územie katastra - 345 m. n. m. Výškový rozdiel najvyššieho a najnižšieho bodu územia je 723 m. Nadmorská výška stredu obce je 444 m. n. m. Obec Bodovce hraničí na východe s Hradiskom, ktoré je miestnou časťou obce Terňa a s obcami Ratvaj a Hubošovce. Na západe s obcou Šarišské Sokolovce a na severe s obcou Olejníkov. Obec Terňa patrí do okresu Prešov a všetky ostatné spomenuté obce patria do okresu Sabinov.

 

Na území obce Bodovce sa nachádza Národná prírodná rezervácia Hradová hora, ktorá bola vyhlásená v roku 1981 ako prvá rezervácia v pohorí Čergov. Chránené územie sa nachádza na juhovýchodnom svahu hrebeňa vrchu Hradová hora o rozlohe 13,49 ha.

 

Obec Bodovce má 325 prihlásených obyvateľov trvale žijúcich a 11 obyvateľov s prechodným pobytom. V Bodovciach žije 168 žien ( 51,69 %) a 157 mužov ( 48,31 %). Všetci obyvatelia obce Bodovce sa prihlásili k slovenskej národnosti. Na území obce žije 253 obyvateľov starších ako 18 rokov. Demografický vývoj obce Bodovce bol v priebehu posledných siedmych rokov ustálený a má stúpajúcu tendenciu. V rokoch 2001 a 2004 nadobudol celkový prírastok kladné hodnoty, čo radí obec Bodovce medzi demograficky progresívne obce.

 

Do roku 2011 bolo vybudovaných v Bodovciach 106 budov, z toho 97 domov pričom všetky domy boli rodinné. Z týchto domov je 89 (91,7 %) trvalo obývaných.
 

Obec Bodovce je zriaďovateľom Materskej školy a Základnej školy. Materská škola má zriadenú jednu triedu a navštevuje ju 24 detí z obcí Bodovce, Šarišské Sokolovce a Ratvaj. V školskom roku 2011/2012 je prihlásených väčší počet detí ako sú kapacitné možnosti MŠ. V Materskej škole pracujú 4 zamestnanci, z toho 2 pedagogickí a 2 nepedagogickí pracovníci.

 

Základná škola v obci je dôležitou vzdelávacou inštitúciou. Je umiestnená v dvoch budovách a navštevujú ju deti 1. až 4. ročníka. Spolu ju navštevuje 34 žiakov z obci Bodovce, Šarišské Sokolovce a Ratvaj. Počet zamestnancov v škole je 5, z toho 3 pedagogickí a 2 nepedagogickí pracovníci.

 

V obci je vybudovaný kultúrny dom s primeraným vybavením na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Medzi cirkevné kultúrne zariadenie patrí rímsko-katolícky kostol Sv. Jána Krstiteľa postavený v rokoch 1989 - 1994 s aktívnym chrámovým zmiešaným zborom. Na území Bodoviec sa nachádza kaplnka Všetkých svätých postavená v roku 1862 ale v súčasnej dobe sa pre cirkevné obrady nevyužíva. Obec spravuje aj jeden cintorín. Administratívnym centrom obce je budova obecného úradu, ktorá slúži občanom v oblasti verejnej správy. 

 

Obec ma vybudovaný verejný vodovod . V správe obce je 105 domových prípojok Celková dĺžka vodovodu je 5 600 m. Vodojem je umiestnený nad obcou a má kapacitu 150 m3. Kolaudácia vodovodu bola uskutočnená v roku 2008. Vlastníkom vodovodnej siete je Obec Bodovce a prevádzkovateľom Aquaspiš Spišská Nová Ves.

 

Obec nemá vybudovanú kanalizáciu na odvádzanie splaškových vôd. V súčasnom období je vydané stavebné povolenie na realizáciu kanalizácie obce. Podľa plánu bude v obci 99 kanalizačných prípojok, ktoré budú rozmiestnené v celkovej dĺžke 3 500 m.

 

Služby v obci sú zastúpené 2 menšími predajňami potravín a pohostinstvom. K 31.10.2011 bolo v Obchodnom registri evidovaných 5 obchodných spoločností a v živnostenskom registri 31 samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) so sídlom v obci Bodovce. Telekomunikačná sieť je vzdušná a služby zabezpečuje Slovak Telecom. V obci je zriadený a zmodernizovaný verejný rozhlas. Napojenie obce na internet zabezpečuje viacero prevádzkovateľov – Slavconet Sabinov, Wicom Sabinov, Slovak Telecom.
Pokrytie signálom mobilných telefónnych operátorov je v obci veľmi dobré. Signál cez svoje zariadenia zabezpečuje Orange a.s. Slovensko, Telefonica O2 a Slovak Telecom.

 

Prioritou obce Bodovce je vytvoriť pokojne miesto pre život svojích obyvateľov s potrebným kultúrnym a sociálnym vybavením, ktoré je nevyhnutné pre moderný život. Chceme poskytnúť naším obyvateľom perspektívne sa rozvíjajúcu obec, ktorá je vďaka svojej polohe na to predurčená.