MATERSKÁ ŠKOLA V BODOVCIACH

Materská a Základná škola - momentálne v rekoštrukciíSúčasťou obce Bodovce je aj materská škola, ktorej prevádzková činnosť začala v januári 1981 a bola súčasťou Šarišských Sokoloviec. Od júla 2002 zriaďovateľom školy je obec Bodovce. Naša materská škola je vidiecka, jednotriedna škola s celodennou prevádzkou, heterogénnou  triedou a výchovným jazykom slovenským.

 

Do školy  sú prijímané deti vo veku od 3 - 6 rokov z obcí Bodovce a Šarišské Sokolovce. Pracujú tu dve kvalifikované učiteľky, striedavo v dvoch zmenách (dopoludňajšia a popoludňajšia zmena) spĺňajúce kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.     V škole pracujú aj prevádzkoví zamestnanci a to: školníčka - upratovačka a kuchárka Šj pri MŠ.

 

Materská škola sa dnes chápe paralelne s rodinou ako pôsobiaca verejná inštitúcia, ktorá dopĺňa rodinnú výchovu o cieľavedomé výchovno-vzdelávacie pôsobenie.

 

Pri výchove a vzdelávaní detí si všetci uvedomujeme, že

„AK SA MÁ STAŤ ČLOVEK, ČLOVEKOM, MUSÍ SA VZDELÁVAŤ.“

J. A. Komenský

 

Dopravné ihriskoK materskej škole patrí aj veľký školský dvor, súčasťou ktorého sú preliezačky, hojdačky a detské dopravné ihrisko. Škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, ktoré nám ponúka okolitú prírodu. To nám umožňuje zamerať školu na rozvoj environmentálnej kultúry a cítenia. Zároveň škola využíva možnosť ovplyvňovať a zapájať sa do  miestnej kultúry, tradícií a obyčajou prezentáciou kultúrnych programov a činnosti MŠ na verejnosti.

 

Naša materská škola spolupracuje na báze spolupartnerstva s rodičmi a inými inštitúciami ako sú: Obecný úrad v Bodovciach, Obecný úrad v Šarišských Sokolovciach, Školský úrad v Sabinove, Rada školy, CPPPP v Sabinove, Základná škola v Bodovciach, Materská škola v Uzovciach, Základná umelecká škola v Sabinove, miestna knižnica v Šarišských Sokolovciach, Krajský policajný zbor v Prešove, sabinovskí skauti, bábkové divadlo Gašparko, miestni podnikatelia a verejnosť. Učiteľky materskej školy spolupracujú s uvedenými inštitúciami na báze partnerstva, s ktorými vstupujú do kontaktu v záujme osobnostného rozvoja detí. Pedagógovia našej školy rodičov motivujú k vytvoreniu rovnocenného partnerstva pri výchove detí, poskytujú im odborné rady, pomoc a usmernenie v oblasti výchovy. V tejto oblasti majú rodičia možnosť využívať konzultačné hodiny. Rodičov podnecujeme k účasti na rôznych aktivitách a akciách školy. Spolupráca sa realizuje od prvej návštevy MŠ, prostredníctvom schôdzí rodičovských združení, výboru RZ, poradenskej činnosti, požičiavania odbornej pedagogickej literatúry, písomných odkazov, nástenných informácií, oznamov, hodnotiacich správ a formou osláv, výletov, slávností a športových podujatí. Spoluprácu upevňujú aj neformálne rozhovory s rodičmi v čase príchodu/odchodu detí z MŠ. Priebežná a pravidelná komunikácia je prospešná pre každého člena spoločenstva školy: rodičov, deti a učiteľov.

Materská škola - herňa detí

 

Našou prioritou je, aby deti počas dochádzky do materskej školy získali potrebné vedomosti, zručnosti a kľúčové spôsobilosti, ktoré by vedeli v živote správne použiť. Pedagógom, rodičom a zamestnancom našej školy záleží na tom, aby tieto kompetencie dieťa získavalo v slobodných a dôstojných podmienkach v duchu myšlienky R. Fulghama:

„VŠETKO, ČO NAOZAJ POTREBUJEM VEDIEŤ, SOM SA NAUČIL V MATERSKEJ ŠKOLE.“

Hodnotiaca správa Materskej školy Bodovce 2018 -2019

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 OD 30. 4. 2020 DO 31. 5. 2020 

Tlačivo žiadosť o zápis

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

Adresa: Bodovce 90, 8266  Bodovce
Telefón: 51/4521644

Učiteľský zbor

Fotogaléria.