Kronika Obce Bodovce

Kronika obce sa vedie v slovenskom jazyku. Zápisy do kroniky sa vykonávajú zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú  hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 

Kroniku obce Bodovce začal písať miestny učiteľ a riaditeľ tunajšej základnej školy Cyril Matej 27.decembra 1957. Údaje do roku 1951 čerpal zo starej kroniky, ktorá bola založená 1. augusta 1948, kde je opísaný dejinný vývin obce, ktorý spracoval  bývalý učiteľ a riaditeľ školy Jozef Bizub.

 

Obecným kronikárom je od roku 2002 miestna rodáčka, učiteľka aj riaditeľka základnej školy v jednej osobe Mgr. Mária Mikolajová, ktorá ručne zapisuje jednotlivé historicke údaje, ako odkaz pre ďalšie budúce generácie.

Kronika obce   Kronika obce Bodovce

Kronika obce Bodovce

 

Prvý záznam v kronike