Samospráva

Obecný úrad Bodovce

obecný úrad BodovceBodovce 55

082 66 Uzovce 

IČO: 00 690 422

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Počet obyvateľov: 328

Rozloha: 752 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Všeobecné informácie: obecbodovce@wicom.sk

 

Sekretariát:

Tel.: 051/4523652
Starosta František Jusko: frantisek.jusko@post.sk
 
Obecné zastupiteľstvo obce Bodovce 
Obecné zastupiteľstvo obce Bodovce má 5 poslancov. 
Durkáč Gabriel 
Fogaráš Marek 
Ing. Juda Filip 
Jusko Jozef
Mikolajová Magdaléna 
 
Starostom obce je: František Jusko 
 
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov). 
 
Zástupca starostu: Ing. Filip Juda 
 
Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. 
 
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Galeštoková
 
Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. 
 
Komisie obce: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Bodovce zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bodovce dňa 21. 01. 2010 tieto stále komisie: 
Komisia na ochranu verejného poriadku: (Predseda: Fogaráš Marek, členovia: Durkáč Gabriel, Konečný Ján.) 
Komisia finančná: (Predseda: Mikolajová Magdaléna, členovia: Ing. Juda Filip.) 
 

Kompetencie:
Obec Bodovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00  -obed - 13:00 -  15:00
Utorok: 7:30 - 12:00  -obed - 13:00 -  15:00
Streda: 7:30 - 12:00  -obed - 13:00 -  17:00
Štvrtok: 7:00 - 12:00  -obed - 13:00 -  15:00
Piatok: 7:00 - 12:00