Dokumenty

Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

 

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

 

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

 

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

 

Upozornenie pre stavebníka

Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

 

Potrebné doklady:

1.  Jednoduchý náčrt (pôdorys, pohľad).

2.  Situácia podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich. Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác) náčrt starý a nový stav..

3.   Doklad o vlastníctve.

4.   Súhlas s umiestnením stavby.

5.   Pri ohlásení oplotenia kópiu z katastrálnej mapy (situáciu) s vyznačením trasy oplotenia.

6.   Pri ohlásení prípojky inžinierskych sietí projektovú dokumentáciu prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD.

7.   Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác) náčrt starý a nový stav .

8.   Pri uskutočňovaní drobnej stavby na poľnohospodárskej pôde stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde (Obvodný pozemkový úrad)

9.     Ak ide o práce na kultúrnej pamiatke stanovisko Krajského pamiatkového úradu

Ohlásenie drobnej stavby PDF
Ohlásenie drobnej stavby
(190.1)
(kb)
Ohlásenie drobnej stavby DOC
Ohlásenie drobnej stavby
(23.06)
(kb)